1. Ajudes directes d’urgència. Ajudes Parèntesi
Presidència de la Generalitat, Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i Conse-lleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pan-demia. [2021/724]
2. Ajudes directes a autònoms i empreses.
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
DECRET LLEI 2/2021, de 29 de gener, del Consell de mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treba-lladores, empreses i treballadors i treballadores autònoms, per a pal-liar els efectes de la crisi derivada de la pandè-mia per la Covid-19. [2021/874]
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
DECRET 17/2021, de 29 de gener, del consell, d'aprova-ció de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l'hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d'oci, per la Covid-19. [2021/913]
3. Ajudes complementàries a treballadors en ERTO.
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
DECRET 18/2021, de 29 de gener, del Consell, d'aprova-ció de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a treballadors i treballadores afectats per un ERTO derivat de la crisi sanitària per la Covid-19. [2021/914]
4. Ajudes extraordinàries a autònoms per cessament d’activitat.
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
DECRET 22/2021, de 5 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a persones treballadores per compte propi o autónomes, beneficiàries de la prestació de cessament d'activitat per la COVID-19 [2021/1132]
7. Ajudes extraordinàries al sector de l’oci nocturn.
Presidència de la Generalitat
DECRET LLEI 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries per a la concessió d'ajudes a persones fisiiques o jurkliques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn, per la Covid-19. [2021/1692]
Presidència de la Generalitat Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
DECRET 29/2021, de 19 de febrer, del Consell, d'aprova-ció de les bases reguladores r de concessió directa d'aju-des a persones físiques o jurídiques explotadores d'esta-bliments públics d'oci nocturn, per la Covid-19 [2021/1726]
8. Ajudes a l’artesania.
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
DECRET LLEI 3/2021, de 12 de febrer, del. Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal-liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19. [2021/1393]
9. Ajudes directes al taxi.
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
ORDRE 1/2021, de 15 de febrer, de la Conselleria de Polí-tica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria d'ajudes al sec-tor del taxi de la Comunitat Valenciana per la Covid-19. [2021/1395]
Resolució de les Corts Valencianes sobre la validació del Decret pel qual s'aprova el Pla Resistir
Corts Valencianes
RESOLUCIÓ 253/X, del Ple de les Corts Valencianes, sobre la validació del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el pla «Resistir», que inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia, aprovada en la sessió de l' 11 de febrer de 2021. [2021/1315]