9. Ajudes directes al taxi
 • Es poden beneficiar les persones titulars d’autoritzacions del taxi radicades a la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits següents:
  • Posseir una autorització tipus VT radicada a la Comunitat Valenciana, visada i en vigor en el moment de la sol·licitud.
  • Estar al corrent en el compliment d’obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  • Els exigits per la persona titular de l’autorització, d’acord amb el que s’estableix en l’article 8 de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana.
 • La dotació econòmica d’aquestes ajudes ascendeix a un import global màxim de 4.750.000 €.
 • Import de les ajudes:
  • Les persones beneficiàries podran optar a una ajuda per cadascuna de les autoritzacions de les quals siguen titulars.
  • L’import de la quantia a percebre es determinarà pel resultat de dividir 4.750.000 € entre el nombre total d’autoritzacions admeses a aquest efecte, segons totes les sol·licituds presentades.
  • La xifra màxima a percebre per cada autorització en aquesta convocatòria no podrà ser superior a 3.000 €.
  • El límit per beneficiària a percebre per la totalitat de les autoritzacions de taxi per a les quals presente sol·licitud serà de 18.000 €.
 • Presentació de la sol·licitud:
  • La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es)
 • Termini:
  • El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s’iniciarà a les 9 hores del dia 18 de febrer.