8. Ajudes a l’artesania
 • Se’n poden beneficiar els artesans, les artesanes i les pimes artesanes que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA), actualitzat degudament i expedit per la Generalitat, o un document equivalent expedit per una administració pública que acredite la seua condició artesana en alguns dels oficis artesans als quals va dirigida aquesta norma o bé estiga en condicions d’obtindre’l en la data de finalització del termini de sol·licitud d’aquestes ajudes.
 • Requisits:
  • Exercir la seua activitat en la Comunitat Valenciana almenys des de l'1 de març de 2020.
  • Haver patit una reducció d'almenys el 30% dels ingressos en l'exercici 2020 respecte de l'exercici 2019.
 • Les persones i empreses a les quals se'ls concedisquen les ajudes hauran de mantindre l'activitat artesana durant almenys 12 mesos, a comptar des del dia de la concessió de la subvenció.
 • Presentació de la sol·licitud:
  • La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es)
 • Termini:
  • El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l'1 al 15 de març.