2. Ajudes directes a autònoms i empreses
  • Estan destinades als sectors més afectats (com ara el turisme, l’oci i la cultura, la restauració i l’hostaleria).
  • Es concedirà una quantitat fixa de 600 € per cadascun dels treballadors/ autònoms, fins a un màxim de 12.000 €.
  • Les ajudes són independents de la grandària de l’empresa.
  • Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través del web de LABORA.
Total: 80 milions

NOTA IMPORTANT SOBRE L’AMPLIACIÓ DE TERMINIS:

Com a conseqüència de les incidències tècniques en la seu electrònica de la Generalitat, que han impossibilitat la presentació de sol·licituds amb normalitat (tràmit dos) en les franges assignades inicialment pel sistema informàtic, els terminis assignats a cada sol·licitant per a realitzar aquest segon tràmit s’amplien d’ofici en 15 dies hàbils a fi que puguen completar les respectives sol·licituds sense problemes de temps i amb totes les garanties. Es mantindrà la retroacció de la data de criteri al moment en què es va completar el tràmit u, sempre que el tràmit dos es realitze dins del nou termini concedit.

S’ha enviat un correu electrònic a cada sol·licitant que ja tenia cita assignada per a comunicar-li el nou termini de què disposa per a completar la sol·licitud. També pot conéixer la nova cita assignada accedint al tràmit u (sol·licitud de cita prèvia), en què se li indicarà que ja disposa de cita i se li facilitarà la nova franja assignada per a procedir a fer el tràmit dos.

Si vosté ja ha registrat la seua sol·licitud, NO ha de tornar a sol·licitar-la, ja que aquesta sol·licitud és vàlida.

Si vosté va començar el tràmit dos però els problemes informàtics li van impedir registrar-la, pot continuar des d’on es va quedar i en el cas que s’hi genere algun error, pot començar un nou procediment, que quan es registre serà el vàlid.

Si una vegada registrada la sol·licitud detecta que ha comés algun error o omissió en les dades consignades, disposa del període ampliat assignat en la nova cita per a esmenar-lo i aquesta esmena no influirà sobre la data de criteri. Haurà de fer-ho a través del tràmit ‘Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA’, que figura en la web de l’ajuda. Per a fer-ho haurà de conéixer el número d’expedient assignat a la seua sol·licitud, que se li facilitarà en un període breu de temps després de la sol·licitud, per correu electrònic. En tot cas, en accedir a l’enllaç indicat per a aportar la documentació, apareixerà en el desplegable el número d’expedient EMPCOV corresponent a la seua sol·licitud, el qual haurà de seleccionar.